พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนามหายาน

3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถานศึกษา

4. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของชุมชน

5. จัดกิจกรรมตามโครงการในพระราชดำริฯ

6. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย