ประวัติโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน :  โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

ชื่อโรงเรียนภาษาจีน:   萬佛慈恩寺中學

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ: WAT  MUENBUDDHA  WITTAYA  SCHOOL

 

     โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ได้รับการจัดตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอน 4 แผนก ได้แก่ แผนกสามัญศึกษา แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกหลักสูตรภาษาจีนกลาง โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)

      พระเดชพระคุณ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้สร้างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามซึ่งเป็นวัดฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายและเป็นวัดแห่งเดียวในเขตจังหวัดภาคเหนือขึ้นมา โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกาย ตลอดถึงเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลและการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

 

      ดังนั้น พระเดชพระคุณ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก) จึงได้รับกุลบุตรซึ่งเป็นเยาวชนนักเรียนชายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีฐานะทางครอบครัวยากจน ไม่มีโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรจีนนิกาย เพื่อให้ได้รับการฝึกฝนอบรมและศึกษาเล่าเรียน ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป

 

      ในปี พ.ศ. 2542 พระเดชพระคุณฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้ง “โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา”  ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังและสร้างสรรค์เยาวชนนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติและสร้างศาสนทายาทที่ดี ได้สืบทอดพระศาสนา รักษาศาสนสมบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงตั้งมั่นต่อไป

 

      ผู้สถาปนาโรงเรียน ชื่อ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร อายุ 82 ปี 62 พรรษา วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามหายานศึกษา จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนามหายาน (大馬佛教大學佛學) จากประเทศมาเลเซีย

 

      ปัจจุบันโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา มีพระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ ปลัดซ้ายจีนนิกาย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม เป็นผู้จัดการโรงเรียน มีหลวงจีนวินัยธรเกริกพล ฉายา เสี่ยย้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา 2566 นักเรียนทั้งหมด 103 รูป ผู้บริหาร 2 รูป/คน ครูพระ 3 รูป ครูฆราวาส 13 คน

 

      โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามใบอนุญาต เลขที่ 16/2543

 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยาได้ร่วมกับวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

      1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

      2. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

      3. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

      4. หลักสูตรการศึกษาภาษาจีน

     

      สำหรับหลักสูตรภาษาจีน เป็นหลักสูตรพิเศษที่ทางโรงเรียนได้กำหนดให้เป็นนโยบายหลักสำหรับ นักเรียนทุกรูปได้ศึกษาเล่าเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ได้รับการสนับสนุนจากคณะครูจีนไต้หวันอาสาสมัครมาช่วยสอน โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอนเป็นประจำทุกปี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดครูสอนภาษาจีนมาช่วยสอนร่วมกับเหล่าซือของทางโรงเรียน ตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้มีนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนจนมีความสามารถไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศได้