เอกลักษณ์โรงเรียน

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี