ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสาละ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประสูติใต้ต้นสาละ และเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสิรินธร โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา