วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมทักษะภาษาจีน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ คู่พระพุทธศาสนามหายาน สนองงานในโครงการตามพระราชดำริ