ปรัชญาโรงเรียน

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี